Szkoła Podstawowa w Lusówku

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUSÓWKU

KOLONIE LETNIE
Szanowni Państwo,
od jutra do czwartku (18-24.06.2021) będziemy przyjmować zapisy na KOLONIE LETNIE: Bardo 2021, organizowane przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Kolonie odbędą się w terminie 22-29.08.2021 (klasy 6-7; 12 miejsc dla uczniów z naszej szkoły).
Koszt: 400zł.
Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami organizacji kolonii - treść poniżej (pod podpisami).

Karta informacyjna

Zgłoszenia przyjmowane będą od piątku 18.06.2021 od godz.7.30 PRZEZ LIBRUS - decyduje data i godzina otrzymania przez nas informacji (jako odpowiedź na tę wiadomość).
Prosimy o przesłanie następujących danych:
- imię i nazwisko dziecka,
- klasa,
- numer telefonu rodzica,
- ewentualna informacja o rodzinie wielodzietnej.

Po wstępnej weryfikacji zgłoszeń, będziemy kontaktować się z Państwem indywidulanie w celu przekazania niezbędnych dokumentów oraz potwierdzenia wpłaty. Informujemy, że na udział dziecka w kolonii zgodę powinni wyrazić oboje rodzice / opiekunowie prawni.ZASADY ORGANIZACJI KOLONII LETNIEJ
Bardo - Dom Wczasów Dziecięcych 2021

1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru uczestników kolonii oraz
zasady uczestnictwa w kolonii.
2. Na kolonię zostanie zakwalifikowanych 80 uczniów, z klas 6-7 ze szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne.
3. Udział w kolonii jest dobrowolny.
4. Warunkiem zakwalifikowania uczestnika jest uzyskanie co najmniej oceny poprawnej
zachowania na I semestr w roku szkolnym 2020/2021.
5. Uczestnicy kolonii wnoszą opłatę, która wynosi 400 zł.
6. Kolonia odbędzie się w miejscowości Bardo.
7. Dziecko można zapisać tylko na jeden turnus.
8. Pierwszeństwo w udziale w kolonii mają uczniowie (pierwszy termin zapisów):
1) którzy nigdy nie uczestniczyły w koloniach letnich, organizowanych przez gminę
Tarnowo Podgórne,
2) z rodzin wielodzietnych -rodzina wychowująca co najmniej troje dzieci do lat 18.
9. Wymóg nie dotyczy rodzeństwa, jeżeli - jedno z rodzeństwa po raz pierwszy będzie
uczestniczyło w kolonii letniej organizowanej przez gminę.
10. Pozostałe dzieci będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc (drugi termin zapisów),
zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
11. Jedna osoba może zapisać jednego uczestnika lub rodzeństwo.
12. Dla potwierdzenia kryterium ust. 8 pkt 1 -3 rodzice składają oświadczenie.
13. Warunkiem udziału w kolonii jest wpłata 400 zł. Wpłaty należy dokonać w ciągu dwóch
dni od otrzymania potwierdzenia ze szkoły o zakwalifikowaniu do wyjazdu. Dowód wpłaty
należy dostarczyć do Sekretariatu szkoły do dnia 28 czerwca 2021 r. wraz z wypełnioną
kartą kwalifikacyjną uczestnictwa dziecka w kolonii.

2
Czas, miejsce i sposób realizacji kolonii
1. Kolonia odbędzie się w miejscowości Bardo w okresie od 22 do 29 sierpnia 2021 r.
2. Kolonia jest skierowana do uczniów z klas 6-7 ze szkół podstawowych prowadzonych przez
gminę Tarnowo Podgórne. W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się wpisanie na listę
uczniów klasy 5 ze szkół podstawowych.
3. Opiekę nad dziećmi sprawuje 5 opiekunów (wychowawców). Kolonią kieruje kierownik,
wyznaczony przez gminę.

3
Warunki uczestnictwa w kolonii
Uczestnikami kolonii mogą być dzieci:
1. uczniowie z klas 6 - 7 uczęszczający do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Tarnowo Podgórne; którzy podpisali fakt zapoznania się z Regulaminem kolonii, a w
przypadku wolnych miejsc - również uczniowie klas 5.
2. których rodzic złoży oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu kolonii;
złoży odpowiednie oświadczenia stanowiące załączniki do Regulaminu;
3. których rodzic wypełni kartę kwalifikacyjną uczestnika kolonii;

4
Rekrutacja
1. Rekrutacja prowadzana będzie w sekretariatach szkół w dniach:
I termin zgłoszeń: 17-24 czerwca 2021 r. - szkoły przyjmują zgłoszenia dzieci
wymienionych w 1 ust. 8 i 9 - zgodnie z kolejnością zgłoszeń,
II termin zgłoszeń: 25 czerwca 2021 r. szkoła przyjmuje zgłoszenia pozostałych dzieci,
zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
2. Ze strony szkoły za rekrutację na kolonię odpowiedzialny będzie wyznaczony przez
dyrektora szkoły pracownik.
3. Wszyscy uczniowie zostaną poinformowani o możliwości uczestnictwa w kolonii poprzez
strony www szkół oraz wywieszenie informacji w szkołach.
4. Rodzice uczniów zakwalifikowanych na kolonię złożą wypełnione karty kwalifikacyjne
uczestnictwa dziecka w kolonii najpóźniej do dnia 28 czerwca 2021 r. wraz z dowodem
wpłaty.
5. Jeżeli rodzic nie złoży karty kwalifikacyjnej wraz z wszystkimi załącznikami
w wyznaczonym terminie, będzie to traktowane jako rezygnacja z uczestnictwa dziecka
w kolonii i jego miejsce zostanie przydzielone kolejnemu dziecku z listy oczekujących;
6. Kwota za udział dziecka w kolonii wynosi 400 zł.

5
Zasady rezygnacji z udziału w kolonii
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w kolonii (wyłącznie w formie pisemnej) w
przypadku gdy:
1) rezygnacja została zgłoszona w sekretariacie szkoły co najmniej 2 tygodnie przed
planowanym terminem rozpoczęcia turnusu i jest usprawiedliwiona ważnymi
względami osobistymi lub zdrowotnymi - należy podać przyczynę rezygnacji. Kwota
będzie wypłacona w całości, w ciągu 14 dni licząc od dnia rozpoczęcia turnusu, na który uczeń był zapisany;
2) jeżeli rezygnacja nastąpi na krócej niż dwa tygodnie przed terminem wyjazdu:


a) z przyczyn losowych lub zdrowotnych rodzic ucznia zobowiązany jest do złożenia
pisemnej rezygnacji - należy przedłożyć stosowny dowód na ich poparcie np.
zaświadczenie lekarskie. Za ważną przyczynę uznaje się: wypadek, zdarzenie
losowe, chorobę uczestnika uniemożliwiającą udział w kolonii.
Zwrot kosztów nastąpi po uznaniu zasadności roszczenia, nie dłużej niż do końca
trwania kolonii;
b) w innych przypadkach zwrot poniesionych kosztów nastąpi po znalezieniu
zastępstwa, w pierwszej kolejności będą brani pod uwagę - uczniowie z list
rezerwowych, w drugiej kolejności inne dzieci spełniające warunki rekrutacji;
2. W miejsce ucznia, który zrezygnował z wyjazdu pojedzie pierwszy uczeń z listy
rezerwowej z danej szkoły lub kolejny, w przypadku gdyby pierwszy uczeń z listy
rezerwowej nie mógł pojechać lub nie wyraził chęci wyjazdu.
3. Jeżeli w danej szkole nie ma uczniów chętnych na wyjazd, w następnej kolejności zostanie
zakwalifikowane dziecko z innej szkoły ( zgodnie z ust. 2).
4. Zwrot kwoty w przypadku rezygnacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2b nastąpi po
dokonaniu wpłaty na konto UG przez kolejnego uczestnika kolonii.
5. Jeżeli dziecko nie stawi się na miejscu zbiórki, w dniu wyjazdu, organizator obciąży
rodzica kosztami rezerwacji miejsca w autobusie i rezerwacji noclegów (50% kosztów
przypadających na uczestnika). Pozostała kwota zostanie zwrócona po pisemnej
rezygnacji.
6. Przy rekrutacji nie ma trybu odwoławczego.

6
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje kierownik Wydziału
Oświaty w Tarnowie Podgórnym
1. Zasady Ogólne Organizacji Kolonii w roku 2021 wchodzą w życie z dniem podpisania przez
osobę upoważnioną działającą w imieniu Organizatora.
Dodane 17.06.2021

Powered by CuteNews