Projekty rządowe

Laboratoria Przyszłości

Opis: w ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które chcemy, aby od 30 czerwca 2023 roku miały wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Cel: budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów

Wartość projektu i dofinansowania: 163 200 zł

Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury Aktywna Tablica

Opis: w ramach tego programu nasza szkoła zakupiła dwa monitory interaktywne, ustawione na mobilnych stojakach - kwota łącznie 14.000zł. Monitory umożliwiają korzystanie z bazy oprogramowania i stron internetowych oraz pozwalają tworzyć własne materiały edukacyjne. Dzięki nim prowadzone zajęcia są jeszcze bardziej atrakcyjne.

Cel: zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych).

Wartość projektu i dofinansowania: 14 000 zł

  • Aktywna Tablica - scenariusze lekcji  • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

    Opis:Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

    W NPRCz 2.0 na lata 2021-2025 wyróżniono cztery Priorytety: poprawa oferty bibliotek publicznych, inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych, zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych, program dotacyjny dla bibliotek oraz promocja czytelnictwa.