Projekty dofinansowane z UE

Wsparcie dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Tarnowo Podgórne.

Opis:projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1Edukacja przedszkolna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel:graniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji 477 U(244 K/233 M), w tym 258(132K/126M) o specjalnych potrzebach, doradztwo edukacyjnozawodowe dla 50 U (25 K/25 M),podniesienie kompetencji kwalifikacji 13 n-li (11K/2M) oraz doposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej SP nr 1 i 2 w Tarnowie Podgórnym, SP w Przeźmierowie, SP w Ceradzu Kościelnym, SP w Lusówku w okresie 01.09.2018 r. - 31.08.2020 r.

Wartość projektu i dofinansowania: Wartość projektu: 418 939,34 zł Dofinansowanie projektu z UE: 397549,34 zł

Wsparcie dla uczniów Gminy Tarnowo Podgórne - logo


Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Opis:Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Cel:wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Liczba przekazanych laptopów: 16.

Wartość projektu i dofinansowania: Kwota wydatkowana całego projektu: 99976,86 zł + 7497568 zł

Logo projektu dot wsparcia szkoły w nauczaniu zdalnym